1. Rozsah záruky

Reklamace se vztahují – na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, technologického postupu nebo skrytou vadou materiálu.

Reklamace se nevztahují – na vady šperku vzniklé v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním viz. Zákon č. 136/2002 Sb. § 619 odst. 2 jako jsou např. poškrábání, oxidace stříbra, oxidace bižuterie, otěr rhodiování stříbrného šperku, otěr zlaceného  šperku, namočení šperku v lázni termálních vod, vypadnutí kamenu prokazatelně nezpůsobené výrobní vadou, mechanickou deformaci šperku, přetržení, ztrátu části šperku atd. U prstenů-prasklé části prstenu,vypadlé kameny v důsledku špatného zacházení. U silikonu prasknutí, které vzniká pnutím silikonu při namočení.

Záruka se dále nevztahuje na vady šperku způsobené nevhodným zacházením nebo mechanickými vlivy, jakými jsou např. přetržení řetízků a náramků, deformace prstenů, ohnutí a následné ulomení dříků náušnic, rozbití kamenu nebo jiného skleněného  doplňku.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Stejně tak škod z neodborného používání produktu, škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací a nesprávnou údržbou. Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na používání zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku a v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

  1. Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení (v případě elektronické komunikace nahrazuje písemné potvrzení e-mailová zpráva) o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace bude vyřízena nejdéle v zákonné lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli. Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese prodávající.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 20.5.2015

Adresa k uplatnění reklamace:

Daniela Froschová
Dolní 4235
46801  Jablonec nad Nisou

e-mail: topstribro925@gmail.com